Get Adobe Flash player

Login Form

ปฏิทินประจำวัน

พฤษภาคม 2024
28
วันอังคาร
23:11
BuaXua Calendar

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

918843
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
545
534
1664
912619
16307
20815
918843

Your IP: 44.211.117.197
Server Time: 2024-05-28 23:11:16

QR Code เว็บ ร.ร.บ้านโป่ง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านโป่ง - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

ปรัชญา

สุขา สงฺฆส สามคฺคี ความสามัคคีก่อให้เกิดสุข

ปณิธาน
??
การศึกษานำ กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

คำขวัญ คติพจน์
?ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ก่อให้เกิดสุข?

อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา

? ??ซื่อสัตย์ สามัคคี

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

?โรงเรียนส่งเสริมกีฬา

?

?สีประจำโรงเรียน

?"สีชมพู?-?เหลือง"

?

วิสัยทัศน์ โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย

ก้าวไกลเทคโนโลยี โดยมีส่วนร่วมของชุมชน
กกก

?

? ???พันธกิจ

? ? ?1. พัฒนาหลักสูตรและยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

? ? ?2. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

? ? ?3. ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและเน้นความเป็นไทย

? ? ?4. ส่งเสริมสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

? ? ?5. สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

? ? ?6. พัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

? ? ?7. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

?

? ? ? เป้าประสงค์

? ? ?1. โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติ

? ? ?2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ?และสมารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

? ? ?3. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

? ? ?4. นักเรียนเห็นคุณค่าและร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย

? ? ?5. โรงเรียนบริหารการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

? ? ?6. ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

? ? ?7. โรงเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

??

?

กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ

2. ส่งเสริมและพัฒคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกระดับชั้น

3. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

4. ปลูกฝัง ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้กับผู้เรียนและบุคลากรทุกระดับ

5. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึง

6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังคุณธรรม และความสำนึกในความเป็นไทย

7. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

8. สนับสนุนนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าว-ทั่วไป

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา