Get Adobe Flash player

Login Form

ปฏิทินประจำวัน

มิถุนายน 2024
14
วันศุกร์
04:12
BuaXua Calendar

ผู้เข้าชมเว็บไซด์

928185
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
85
471
2744
921503
7488
18161
928185

Your IP: 34.239.151.124
Server Time: 2024-06-14 04:12:21

QR Code เว็บ ร.ร.บ้านโป่ง

ประกาศรับสมัครธุรการในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านโป่ง ตำบลทุ่งคอก - QR Code Friendly
Powered by QR Code Friendly

โรงเรียนบ้านโป่งเปิดรับสมัครธุรการในโรงเรียน

ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม?พ.ศ. 2561?

?

ประกาศ ?โรงเรียนบ้านโป่ง เปิดรับสมัครธุรการในโรงเรียน

?

?

?

?

Logo170k

?

?

ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง

เรื่อง? รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

?
? ?

?

?

?????????????? ?ด้วยโรงเรียนบ้านโป่งประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

?????????????? 1.? ตำแหน่งและขอบข่ายภารกิจที่จะดำเนินการคัดเลือกดังนี้

??????????????????? 1.1? ตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน?? อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท ( เก้าพันบาทถ้วน )

??????????????????? 1.2 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่จะให้ปฏิบัติ

????????????????????????? 1.2.1? งานธุรการ? สารบรรณ? จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ? รวมทั้งระบบ? E ? 0ffice

????????????????????????? 1.2.2งานพัสดุ? จัดลงทะเบียน? ควบคุมการเบิกจ่าย? การจัดเก็บรักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

????????????????????????? 1.2.3? งานข้อมูลสารสนเทศ? จัดระบบทะเบียน? ระบบข้อมูล? การสำรวจและบันทึกข้อมูล? การจัดทำรายงานข้อมูล? จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ? ICT

????????????????????????? 1.2.4? งานการประสานงานการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆชุมชนและท้องถิ่น? การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ? หรือติดต่อราชการ

????????????????????????? 1.2.5? งานอื่น ๆ? ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

?????????????? 2.? คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

??????????????????? 2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

??????????????????? 2.2? มีสัญชาติไทย

??????????????????? 2.3? มีอายุไม่ต่ำกว่า ?18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

??????????????????? 2.4? เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

??????????????????? 2.5? ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

??????????????????? 2.6 ไม่เป็นผู้มีร่างการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้? ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ? หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ? ก.ค.ศ

??????????????????? 2.7? ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ? หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน? ข้าราชการครู? หรือตามกฎหมายอื่น

??????????????????? 2.8? ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

??????????????????? 2.9? ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

??????????????????? 2.10? ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

?????????????? ???? 2.11? ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก? เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

??????????????????? 2.12 ?ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก? ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

??????????????????? 2.13 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

??????????????????? 2.14? ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

?????????????? 3.? วัน เวลา? และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก

??????????????????? ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ที่โรงเรียนบ้านโป่งระหว่างวันที่ ?25 ? 31 ตุลาคม?2561ไม่เว้นวันหยุดราชการ

?????????????? 4.? เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

??????????????????? 4.1สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากสถาบันนั้น ๆ? แล้ว

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.2 ?ระเบียนแสดงผลการเรียนพร้อมสำเนา ??????? จำนวน? 1? ฉบับ

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4.3ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งออกไว้ไม่เกิน? 1? เดือน ที่ระบุว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549? ????????????????????????????????????? จำนวน? 1? ฉบับ

??????????????????? 4.4 ?สำเนาทะเบียนบ้าน ?????????????????? จำนวน? 1? ชุด

??????????????????? 4.5 ?สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ? ? จำนวน? 1? ฉบับ

??????????????????? 4.5? รูปถ่าย1 นิ้ว ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? จำนวน? 3 ?รูป

??????????????????? 4.6หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ? ชื่อสกุล? ทะเบียนสมรส? (ถ้ามี)

??????????????????? 4.7ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เป็นลูกจ้างที่มีสัญญาผูกพันกับสังกัดเดิม ต้องมีหนังสืออนุญาตให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและยินยอมให้สั่งจ้างได้เมื่อได้รับการคัดเลือกและถึงลำดับที่ได้รับการสั่งจ้างจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งจ้าง

?????????????? 5.? การยื่นใบสมัคร

??????????????????? 5.1? ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

??????????????????? 5.2? ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมหมายเลขโทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน / มือถือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์? ต้องแจ้งโรงเรียนบ้านโป่งทราบ

??????????????????? 5.3? ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

?????????????? 6.? การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

??????????????????? จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 1? พฤศจิกายน พ.ศ.25๖๑ณ โรงเรียนบ้านโป่ง และที่? www.banpong-sp2.com

?????????????? 7.? หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก

??????????????????? จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ?(คะแนนเต็ม? 100? คะแนน ) ดังนี้

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1?ภาค กการสอบข้อเขียน ( 50 ?คะแนน)? ตามรายละเอียดดังนี้

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.1 ?ภาษาไทย

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.2 ?ความสามารถทางการคิด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.3 ?ความสามารถทางคอมพิวเตอร์

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.4 ?ความรู้ทั่วไป

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7.1.5 ?ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภารงาน(งานธุรการ, งานสารบรรณ , งานข้อมูลสารสนเทศ งานการประสานงาน , งานพัสดุ )

??????????????????? 7.2? ภาค ขการสอบสัมภาษณ์ (? 50? คะแนน ) ตามรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้

?????????????? 8.? วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

??????????????????? โรงเรียนบ้านโป่ง? จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ ? 2 ?พฤศจิกายน? 2561 ดังนี้

วัน/เวลา วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

(100 คะแนน)

หมายเหตุ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน? 2561?เวลา 09.30 ? 10.30 น.

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ภาค ก?? การสอบข้อเขียน

ภาค ข?? การสอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

50 คะแนน

?

สำหรับสถานที่ดำเนินการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

?????????????? 9.? เกณฑ์การตัดสิน

??????????????????? การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ? 60? หากได้คะแนนรวมเท่ากัน? ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบภาค ก สอบข้อเขียนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

?????????????? 10.? การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

???????????????????? จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในภายในวันที่? 5พฤศจิกายน ๒๕๖๑ณ โรงเรียนบ้านโป่งและที่? www.banpong-sp2.comโดยประกาศเรียงตามลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับและเมื่อจ้างตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้วบัญชีเป็นอันยกเลิก

?????????????? 11.? การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง

???????????????????? 11.1ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกและปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียนบ้านโป่งหรือตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กำหนดและเมื่อได้รับการจัดสรรและโอนงบประมาณจากทางราชการแล้ว

?

???????????????????? 11.2? การสั่งจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างให้มารายงานตัว?? จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้การคัดเลือก

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?11.3 ?การจ้างตาม (11.1)? ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งลูกจ้างประจำพนักงานราชการ? หรือข้าราชการ

???????????????????? 11.4 ?ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณวุฒิสูงกว่าประกาศรับสมัครฉบับนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิภายหลังไม่ได้

????????????? ?12.? การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

???????????????????? ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่ง

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12.3?ผู้นั้นไม่มารายงานตัวการจ้างตามกำหนด

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12.4 บัญชีผู้ผ่านการสรรหาสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12.5 เมื่อจ้างตามจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัครแล้ว

?????????????? กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร ฯ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างทั้งนี้หากผู้ใดได้รับการสั่งจ้างและจัดทำสัญญาจ้างไปแล้วต้องถูกเพิกถอนคำสั่งจ้างและสัญญาจ้างหรือไม่สั่งจ้างหรือจัดทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้?

?

?

ประกาศ ณ วันที่ ?18 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ข่าว-ทั่วไป

ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวการศึกษา